Warsaw 15 ºC
Contact us

Nowy Jork, 05.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku

Zamawiający, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku, 5 Marine View Plaza suite 303 B, 07030 Hoboken, NJ, USA, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Oferta nr 1 Wykonawcy Sky Travel Network, Co 36 E Grand Ave, FOX Lake, IL 60020, USA została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zamawiający w rozdziale XIII ust. 1 SIWZ zamieścił uwagę: Oferta w ramach kryterium Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego brutto oraz Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego brutto musi być większa od 0. Uwaga ta służyła temu, aby uniknąć działania matematycznego, polegającego na dzieleniu przez 0, wobec faktu, że Zamawiający zastosował dla w/w kryteriów wzór do dokonywania oceny ofert: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 27,5 pkt. Wykonawca złożył ofertę, gdzie Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego brutto oraz Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego brutto wynosi 0,00 USD. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Oferta nr 2 Wykonawcy LOT Travel Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 43,
lok. 305, 02-146 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1- jest niezgodna z ustawą.

Zamawiający w rozdziale XIII ust. 1 SIWZ zamieścił uwagę: Oferta w ramach kryterium Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego brutto oraz Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego brutto musi być większa od 0. Uwaga ta służyła temu, aby uniknąć działania matematycznego, polegającego na dzieleniu przez 0, wobec faktu, że Zamawiający zastosował dla w/w kryteriów wzór do dokonywania oceny ofert: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 27.5 pkt. Wykonawcy złożył ofertę, gdzie Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego brutto wynosi 40,00 zł natomiast  Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego brutto wynosi 0,00 zł. W związku
z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Ponadto Zamawiający wymagał aby Wykonawca złożył ofertę w walucie USD (Istotne postanowienia umowy §1 ust. 5 i 6, Załącznik nr 4 do SIWZ) natomiast Wykonawca złożył ofertę w walucie PLN. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę, uznając ją również jako niezgodna z ustawą.

 

 

Subscribe to our newsletter

Our address

Polish National Tourist Office
980 N. Michigan Ave, Ste. 1550
Chicago, IL 60611
Phone: 1 (551) 344-3057
e-mail: info.na@poland.travel