Warsaw 15 ºC
Contact us

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Usługa rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku.

Zamawiający, Polska Organizacja Turystyczna, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku.
  2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100 000 USD (dolarów amerykańskich) brutto, co stanowi 388 560 zł (wg średniego kursu NBP z dnia 30.01.2020 r. t. 3,8856),
  3. Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do dnia wyczerpania kwoty umowy
  4. Warunki płatności: zgodnie z par.1 istotnych postanowień umowy.
  5. Okres gwarancji: nie dotyczy.
  6. Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa i adres  Wykonawcy

Maksymalna cena za wystawienie biletu lotniczego brutto w zł

Maksymalna cena za anulowanie biletu lotniczego brutto w zł

1

Sky Travel Network, Co

36 E Grand Ave, FOX Lake, IL 60020, USA

0.00 zł

 

0.00 zł

2

LOT Travel Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok. 3.05

02-146 Warszawa

40.00 zł

 

0.00 zł

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Attachments:
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx[ ]534 kB
Subscribe to our newsletter

Our address

Polish National Tourist Office
980 N. Michigan Ave, Ste. 1550
Chicago, IL 60611
Phone: 1 (551) 344-3057
e-mail: info.na@poland.travel